Phương pháp Khởi nghiệp tinh gọn tái nhận thức những nỗ lực của một công ty khởi nghiệp như là những thử nghiệm chiến thuật để thấy được điểm nào là xuất sắc, điểm nào là không thực tế. Một thử nghiệm đích thực phải theo phương pháp khoa học.Continue Reading